Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze site is eigendom van Foundation Consumer Healthcare, LLC en wordt beheerd door Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS, hierna te noemen ‘Ceuta Healthcare’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’. Deze voorwaarden regelen uw gebruik van onze website; door onze website te gebruiken accepteert u deze voorwaarden volledig. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden of enig deel daarvan, dient u onze website niet te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn wij eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Behoudens de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele-eigendomsrechten voorbehouden.

Gebruikslicentie website

U mag pagina’s van de website bekijken, downloaden voor cachingdoeleinden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de hieronder en elders in deze voorwaarden uiteengezette beperkingen.

U mag geen:

(a) Materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website)

(b) Materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven.

(c) Materiaal van de website in het openbaar tonen.

(d) Materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden.

(e) Materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen.

(f) Materiaal van deze website herverdelen.

 

Aanvaardbaar gebruik

U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag onze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware.

U mag op of met betrekking tot onze website geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag onze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van onze website is beperkt. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken.

Als wij u een gebruikers-ID en wachtwoord geven om u toegang te geven tot beperkte delen van onze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat die gebruikers-ID en dat wachtwoord vertrouwelijk blijven.

Wij kunnen uw gebruikers-ID en wachtwoord naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg onbruikbaar maken.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud

In deze voorwaarden betekent “uw gebruikersinhoud” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u indient op onze website, voor welk doel dan ook.

U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media. U verleent ons ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen u, ons of een derde (in ieder afzonderlijk geval onder de toepasselijke wetgeving).

U mag geen gebruikerscontent naar de website sturen die het onderwerp is of ooit is geweest van dreigende of feitelijke juridische procedures of andere soortgelijke klachten.

Wij behouden ons het recht voor om materiaal dat op onze website is geplaatst, opgeslagen op onze servers of gehost of gepubliceerd op onze website te bewerken of te verwijderen.

Niettegenstaande onze rechten krachtens deze voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verbinden wij ons er niet toe toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud bij, of de publicatie van dergelijke inhoud op onze website.

Beperkte garanties

Hoewel wij ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, garanderen wij niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan, noch verplichten wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en het gebruik van deze website uit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle wettelijk geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid).

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden (of elders op onze website) zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor fraude, voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.

Met dien verstande zal onze aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot het gebruik van onze website of onder of in verband met deze voorwaarden, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, als volgt worden beperkt:

(a) Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

(b) Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of bijzondere schade.

(c) Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten, inkomsten, verwachte besparingen, contracten, zaken, goodwill, reputatie, gegevens of informatie.

(d) Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

(e) Onze maximale aansprakelijkheid met betrekking tot een gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen is beperkt.

 

Vrijwaring

U vrijwaart ons hierbij en verbindt zich ertoe om ons gevrijwaard te houden tegen alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en door ons aan een derde partij betaalde bedragen ter schikking van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) die door ons zijn opgelopen of geleden als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze voorwaarden.

Inbreuken op deze voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten onder deze voorwaarden kunnen wij, indien u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het opschorten van uw toegang tot de website, u de toegang tot de website verbieden, computers met uw IP-adres de toegang tot de website ontzeggen, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren en/of gerechtelijke procedures tegen u aanspannen.

Wijziging

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op onze website. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de huidige versie.

Overdracht

Wij kunnen onze rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u daarvan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling rechtmatig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan werd geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Uitsluiting van rechten van derden

Deze voorwaarden zijn ten gunste van u en ons, en zijn niet bedoeld ten gunste van derden of afdwingbaar door derden. De uitoefening van onze en uw rechten met betrekking tot deze voorwaarden is niet afhankelijk van de toestemming van derden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht, en alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de [niet-]exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Onze gegevens

De volledige naam van ons bedrijf is Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS.
Breathe Right website is gemaakt door: Walker Agency, Wootton Grange, Wootton Mount, Bournemouth, BH1 1PJ